...
Przejdź do treści

Ete Jewellery

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin (dalej jako: “Regulamin”) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego ETE Jewellery, dostępnego pod adresem: ete-jewellery.com, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), w tym rodzaj i zakres świadczonych usług, zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię marki ETE by Edyta Tokaj. Serwis prowadzony jest przez Edytę Tokaj, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Tokaj, ul. Krawiecka 8, 04-627 Warszawa NIP 113 020 10 68. Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Klienta zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

Regulamin dostępny jest pod adresem https://ete-jewellery.com/regulamin/

§ 2 Definicje

Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Klient – zarejestrowana w Serwisie lub dokonująca Zamówienia z pominięciem rejestracji (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoba prawna, (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – dostępne dla danego Klienta po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać działań związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Sprzedawcę.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://ete-jewellery.com

Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary.

Sprzedawca – Edyta Tokaj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ETE Jewellery, ul. Krawiecka 8, 04-627 Warszawa NIP 113 020 10 68.

Towar- produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.

Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą drogą elektroniczną.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę sztuk Towaru.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet, zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa (jedna z następujących): chrome, firefox, internet explorer 10, edge, safari, włączona obsługa: javascript, aktywne konto e-mail.

W trakcie świadczenia usługi mogą wystąpić różne ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu. Ponadto, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Sprzedawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie trwały dłużej niż to konieczne.

Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, itp.).

Klient zobowiązany jest do:

   

   • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

   • nierozsyłania i niezamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,

   • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy,

   • korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie w ramach użytku własnego.

   • Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Klientowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

  § 4. Warunki składania zamówień w Sklepie Internetowym i zawarcia umowy sprzedaży

  Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu w chwili rejestracji w Serwisie lub w chwili złożenia zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym (jeśli składa zamówienie z pominięciem rejestracji).

  Informacje o Towarach prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga złożenia zamówienia na Towar przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę, m.in. pod kątem dostępności Towaru.

  Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

  W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego poprzez dodanie ich do koszyka i całkowite przejście procedury zakupu. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów i wyboru metody płatności przyciskiem “Potwierdzam zamówienie i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian zamówienia, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.

  Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Klient otrzyma w Serwisie oraz na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i formy płatności oraz przewidywanego czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

  Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Otrzymanie ww. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

  Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w drodze kontaktu telefonicznego.

  Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

    

    • podał w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

    • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego;

    • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

   Zdjęcia Towarów zamieszczone w Serwisie są przykładowe i służą prezentacji wskazanych modeli. W związku z tym, że produkty oferowane przez Sprzedawcę wykonywane są ręcznie, ich rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego na zdjęciach zamieszczonych w Serwisie.

   Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, materiałów z jakich zostały wykonane, cen i innych właściwości.

   § 5. Cena, metody płatności, dostawa

   Cena Towaru wskazana w Sklepie Internetowym wiąże Strony od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

   Ceny Towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.

   Opłaty za dostawę Towarów podawane są w trakcie składania zamówienia.

   Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności: płatność za pośrednictwem serwisu tpay.pl, płatność zwykłym przelewem internetowym.

   Nieotrzymanie płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jej natychmiastowe rozwiązanie.

   Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży przed dokonaniem ww. zmian.

   Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie realizacji zamówienia, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia.

   Sprzedawca dokłada starań, by bez uzasadnienia termin realizacji zamówienia nie przekroczył 14 dni roboczych od daty zapłaty ceny i opłaty za dostawę przez Klienta. Zamówienia indywidualne będą realizowane w terminie umówionym przez Strony.

   Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji karty.

   Towary dostarczane są pod wskazany podczas składania zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kurierem oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską.

   Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to jeden dzień roboczy od dnia nadania przesyłki.

   Podczas odbioru przesyłki, Klient powinien w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty.

   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości umówienia się z kurierem na konkretną godzinę dostawy, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada kurier.

   Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą podpisania potwierdzenia odbioru przesyłki.

   § 6. Zwroty

   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz. 683 ze zm.), Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy doręczenie oświadczenia o odstąpieniu na adres pocztowy Sprzedawcy: Edyta Tokaj ul. Krawiecka 8, 04-627 Warszawa lub adres poczty elektronicznej edyta@tokaj.waw.pl

   Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Klientowi, w przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem może być biżuteria wykonana na indywidualne zamówienie lub spersonalizowana, np. poprzez grawerowanie lub zmianę rozmiaru lub spersonalizowany projekt.

   Klient odstępujący od Umowy, powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić towar Sprzedawcy, na adres podany w formularzu zwrotu oraz odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.

   Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Przy ocenie korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedawca będzie brał pod uwagę w szczególności fakt usunięcia przez Klienta metki zawierającej ostrzeżenie o możliwości powstania odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku jej usunięcia.

   Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę ceny zapłaconej przez Klienta za Towar nabyty na podstawie Umowy, od której Klient odstąpił oraz koszty przesłania Towaru do Klienta (jeśli zostały poniesione przez Klienta), w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towarów, z tym, że Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania z powrotem zwracanych Towarów w stanie nieuszkodzonym ani z innych powodów zmniejszającym jego wartość,

   Jeżeli Towar został zwrócony w stanie zmniejszającym jego wartość, Sprzedający potrąci z kwoty zwracanych środków, kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości zwracanego Towaru w stosunku do jego wartości początkowej.

   Klient odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

   § 7. Reklamacje

   Sprzedawca, realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.

   Klient ma prawo składać reklamacje na podstawie rękojmi za wady w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub na podstawie udzielonej gwarancji (jeżeli została udzielona).

   Reklamacji można dokonać w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Reklamowany Towar należy odesłać (odpowiednio zabezpieczony i zapakowany) na adres: Edyta Tokaj ul. Krawiecka 8 04-627 Warszawa, z dopiskiem: “Reklamacja ETE Jewellery”. Bez zapoznania się ze stanem reklamowanego Towaru, Sprzedawca nie będzie rozpatrywać reklamacji.

   Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemną.

   Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez:

     

     • złożenie przez Klienta będącego konsumentem po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym; Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

     • złożenie przez Klienta będącego konsumentem wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

     • skorzystanie przez Klienta będącego konsumentem z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    § 8. Dane osobowe

    Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Sprzedawcy będą przetwarzane przez Edytę Tokaj, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ETE Jewelry jako administratora danych osobowych w celu realizacji zamówień.

    Klient oświadcza, że jest świadomy swego prawa do wglądu do swoich danych osobowych, a także prawa do ich poprawiania i uzupełniania, oraz tego, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji zamówień.

    Klient ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych.

    Przetwarzanie danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w trakcie składania zamówienia odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie lub w trakcie składania zamówienia.

    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z aktualnym prawem oraz zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną w Serwisie.

    Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia, może udzielić Sprzedawcy dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:

    otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (w tym Newslettera) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    § 9. Postanowienia końcowe

    Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część Umowy.

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności, w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Sprzedawcy lub zmiany przepisów prawa oraz  z innych przyczyn.

    O dokonanej zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś zarejestrowani Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.

    Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych.

    Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy z użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku sporu z Klientem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd Sprzedawcy.

    Wszelkie materiały, w tym zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy publikowane w Serwisie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.